Algemene voorwaarden – Camping Reles-Mühle

Onze algemene voorwaarden maken deel uit van het met de camping te sluiten contract betreffende het gebruik van het terrein. Zij zijn uitsluitend van toepassing op reserveringen van standplaatsen en huurobjecten op de camping.

Onze prijslijst maakt integraal deel uit van de AV. De vermelde prijzen zijn eindprijzen en inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

De gast dient zich te informeren over de prijzen die gelden in de periode van inschrijving voor de aangeboden dienst.


1. Voorwerp van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is de verhuur van standplaatsen, bungalows en caravans op het terrein aan gasten. De omvang van de dienst vloeit voort uit de boekingsbevestiging. Aanvullende overeenkomsten die de omvang van de contractuele dienst wijzigen, moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

2 Reservering en sluiting van het contract

2.1 In principe is de reservering pas juridisch bindend na goedkeuring door de camping, betaling van de vooraf vastgestelde aanbetaling en aanvaarding van de algemene voorwaarden in geval van een online reservering.

2.2 Het aanbetalingsbedrag varieert afhankelijk van de betalingsmethode, het seizoen en andere factoren en kan tussen 0 en 100% van het totale bedrag bedragen. (Punt 4. van onze AV)

2.3 Reserveringen zijn voor de camping slechts bindend na zijn toestemming, die hij te allen tijde vrijelijk kan geven, weigeren of intrekken, afhankelijk van de vacatures of, meer in het algemeen, van alle omstandigheden die de uitvoering van een gemaakte reservering in de weg kunnen staan.

2.4 De camping behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor om reserveringen te weigeren en te annuleren. In dat geval worden reeds betaalde diensten binnen 14 werkdagen volledig terugbetaald.

2.5 De camping biedt een verblijf voor gezinnen in traditionele zin; de accommodaties en standplaatsen zijn hier speciaal op ingericht. De camping behoudt zich het recht voor reserveringen te annuleren die in strijd zijn met dit principe of dit proberen te omzeilen.

2.6 De reservering van een staanplaats of huuraccommodatie geschiedt op persoonlijke titel. Onderverhuur of overdracht van een reservering is niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming van de camping.

2.7. Iedere gast en bezoeker is verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie.

3. Reserveringsaanvragen

3.1 Reserveringsaanvragen kunnen elektronisch via het internet worden gedaan door middel van ons contactformulier en per e-mail, post, fax, persoonlijk of telefonisch. Over het algemeen wordt echter aanbevolen de directe online boeking te gebruiken.

3.2 Met de reserveringsaanvraag per e-mail of telefoon biedt de gast de camping de bindende afsluiting van een contract voor het gebruik van de camping, inclusief deze voorwaarden. De reserveringsaanvraag vormt geen contractuele relatie.

3.3 Het contract tussen de gast en de camping komt pas tot stand na ontvangst van de schriftelijke reserveringsbevestiging van Camping Reles-Mühle per e-mail aan de aanvrager.

3.4 Indien in de reserveringsbevestiging een waarborgsom is vermeld, dient deze volledig en tijdig te worden betaald. (Punt 4.1 van onze Algemene Voorwaarden).

3. Boekingswijzigingen

3.1 Het verzoek van de gast tot wijziging van de reservering moet rechtstreeks aan onze camping worden gericht. Dit kan per e-mail of telefoon of, in het geval van online reservering, via de website.

3.2 De camping behoudt zich het recht voor gelijkwaardige wijzigingen in de reservering aan te brengen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk blijkt (bijv: Overstromingen, aanhoudende regen, dubbele bezetting, bezettingsstructuur van de standplaatsen of verplichte wijzigingen door de regelgeving).

4. Betaling

4.1 Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de gast een aanbetaling te doen op de rekening of betalingsdienstaanbieder die op de factuur staat vermeld. In geval van niet-betaling of te late betaling behoudt de camping zich het recht voor de uit de reserveringsbevestiging voortvloeiende plaats opnieuw toe te wijzen. De aanbetaling zal worden afgetrokken van de totale prijs.

4.2 Deposito’s moeten binnen 3 werkdagen worden betaald via de aangegeven betalingswijzen, tenzij anders vermeld. Anders vervalt de reservering. In dit geval is een aparte annuleringsbevestiging door Camping niet nodig.

4.3 Als de gast geen automatische betalingsherinnering heeft ontvangen via de online boeking, is het de verantwoordelijkheid van de gast om contact op te nemen met de camping.

4.4 De camping behoudt zich het recht voor volledig af te zien van de aanbetaling. In dat geval is het totale bedrag van de reservering pas ter plaatse verschuldigd.

4.5 De laatste betaling dient door de gast uiterlijk de dag voor vertrek bij de receptie van de camping te worden voldaan.

4.6. de verrekening van eventuele bijkomende kosten zoals elektriciteitsverbruik, dagelijkse bezoekers en wasmunten dient uiterlijk de dag voor vertrek ter plaatse te geschieden.

5. Terugtrekking/annulering/voortijdig vertrek

5.1 De gast kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen door een verklaring af te leggen aan onze camping. In het contract moeten de data van aankomst en vertrek worden vermeld. De annulering moet schriftelijk worden gemeld per e-mail of via ons online reserveringssysteem.

5.2 Indien de gast zich terugtrekt uit het contract tot de gratis annuleringstermijn van 7 dagen voor de aankomstdatum, worden de reeds gedane aanbetalingen binnen 14 werkdagen volledig terugbetaald. Voor huuraccommodaties geldt een gratis annuleringstermijn van 14 dagen voor de aankomstdatum.

5.3 De camping behoudt zich het recht voor de aanbetalingen te behouden voor boekingen die na de gratis annuleringstermijn van 7 of 14 dagen voor de geplande aankomstdatum worden geannuleerd. In bijzondere omstandigheden kan van dit recht worden afgezien.

5.4 Indien de gast niet aan de reis deelneemt, heeft de camping recht op het totale bedrag van de overeengekomen betaling overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

5.5 Indien het noodzakelijk is dat de gast eerder vertrekt, behoudt de camping zich het recht voor tot 100% van de verblijfsprijs in rekening te brengen.

6. Buitengewone terugtrekking en annulering

6.1 In geval van grove overtredingen van het campingreglement heeft de exploitant het recht tot buitengewone opzegging en is de gast verplicht de camping onmiddellijk te verlaten. In dat geval heeft de gast geen recht op een pro rata terugbetaling van het verblijf. De exploitant heeft ook het recht zich om objectieve redenen uit het contract terug te trekken. Bijvoorbeeld in geval van overmacht of andere omstandigheden waarvoor de ondernemer niet verantwoordelijk is en die de uitvoering van het contract onmogelijk maken. boekingen zijn opzettelijk gemaakt met misleidende of valse informatie over feiten die essentieel zijn voor de overeenkomst (bijvoorbeeld over de persoon). De exploitant heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van het logiesverblijf de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het kampeerterrein in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan de controle of de organisatie van de exploitant kan worden toegeschreven.

6.2 De gast verbindt zich ertoe het reglement van de camping na te leven dat bij de receptie hangt.

7. Fiscale veranderingen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op het moment van facturering geldende belasting op de toegevoegde waarde. In geval van een wijziging van het toepasselijke omzetbelastingtarief en indien de diensten nog niet zijn verricht, behouden wij ons het recht voor gebruik te maken van ons recht op compensatie ter hoogte van de extra omzetbelastingdruk als gevolg van de wetswijziging. Het aanpassingsvoorbehoud geldt ook voor heffingen of wijzigingen van andere gemeentelijke lasten/belastingen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Iedere gast is verplicht zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en de inventaris daarvan, alsmede met de staanplaats en alle openbare ruimten, in het bijzonder de sanitaire voorzieningen. Hij is tevens verplicht de door hem veroorzaakte schade te vergoeden. De campingexploitant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of verliezen van de gast, zijn medereizigers of bezoekers, tenzij de exploitant of zijn werknemers met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld. In het bijzonder niet voor schade veroorzaakt door flora, fauna of het weer. De gast is ook aansprakelijk voor zijn medereizigers. De camping is niet aansprakelijk voor op de camping meegebrachte voorwerpen.

8.2 Vorderingen wegens niet-contractuele dienstverlening moeten onmiddellijk en uitsluitend tot onze camping worden gericht. Indien de gast verwijtbaar nalaat gebreken te melden, kunnen de aanspraken van de gast geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

8.3 Indien de gehuurde standplaats een gebrek vertoont dat verder gaat dan een louter ongemak, dient de gast de campingexploitant of diens vertegenwoordiger onmiddellijk van het gebrek op de hoogte te stellen. Zodra de exploitant van het kampeerterrein kennis krijgt van het gebrek, tracht hij de situatie te verhelpen. De klant is verplicht bij te dragen tot hetgeen redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om het gebrek te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

8.4 De camping staat niet in voor de grootte, de kwaliteit en de staat van de staanplaats tijdens de huurperiode. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de gevolgen van lawaai, vuil, stank en weersinvloeden van welke aard ook.

8.5 Door het gebruik van de staanplaats of de gehuurde accommodatie vrijwaart de gast onze camping voor alle schadeclaims van derden tegen onze camping als gevolg van schade veroorzaakt door de gast, zijn familieleden of bezoekers, of door voorwerpen van welke aard dan ook die door hen worden vervoerd.

8.6 Ouders zijn verplicht hun zorgplicht ten aanzien van hun kinderen na te komen, anders kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld. De camping is niet aansprakelijk voor alle speel- en sporttoestellen, zwembad, trampoline, boomhut enz. die voor gebruik ter beschikking worden gesteld.

8.7 De camping is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Anders is het kampeerbedrijf alleen aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Dit geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding (met name voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie), ongeacht de rechtsgrond, met name wegens niet-nakoming van uit de contractuele verplichting voortvloeiende verplichtingen of wegens onrechtmatige daad. Het kampeerbedrijf is alleen aansprakelijk voor vallende takken en dergelijke in het kader van de bestaande aansprakelijkheidsverzekering. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding wegens overmacht.

9. Gegevensbescherming

9.1 De aan de camping verstrekte gegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name de DSGVO.

9.2 Door het maken van een bindende boeking en het betreden van de camping gaat de gast ermee akkoord dat zijn in het kader van de klantenservice verzamelde persoonsgegevens in het EDP-systeem van de exploitant worden opgeslagen en verwerkt. De exploitant heeft het recht foto’s te maken, met name luchtfoto’s voor marketingdoeleinden. Indien personen of eigendommen van de gast moeten worden herkend, die hier niet op de voorgrond staan, verbindt de gast zich ertoe in te stemmen met het gebruik.

9.3 Het campingterrein wordt bewaakt door videocamera’s op kritieke plaatsen. Dit dient enerzijds voor uw eigen veiligheid en anderzijds voor de beleving van het huisrecht (vaststelling en toepassing van veiligheidsprocedures). De opnames worden alleen geëvalueerd in geval van noodzaak en alleen de vereiste gegevens worden opgeslagen totdat er duidelijkheid is. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De video-opnamen worden overeenkomstig §6b lid 5 BDSG regelmatig automatisch gewist. Bovendien wordt het controleapparaat door passende maatregelen overeenkomstig § 9 BDSG beschermd tegen toegang door onbevoegde derden.

10. Procedure voor geschillenbeslechting

Onze camping Reles-Mühle is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

11. Slotbepalingen

De campinggast bevestigt met zijn reservering dat zijn persoonlijke gegevens correct zijn. Door de boeking te aanvaarden, erkent hij/zij de AV. De wettelijke bepalingen en het recht van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing.


Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische effect de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De bevoegde rechtbank is 54675 Körperich.